Vedtægter

Vedtægter for privatinstitutionen

Børnehuset Mariehønen


§ 1
Forankring

 

Stk. 1
Privatinstitutionens navn er Børnehuset Mariehønen hjemhørende i Hjørring Kommune, beliggende Sct. Thøgersvej 10 A i Vrensted og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Aalborg / Hjørring.

§ 2
Formål

Stk. 1
Den selvejende institution er oprettet efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 4. og drives som privat institution.
Privatinstitutionen modtager børn i alderen fra 0 til 6 år.
Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.
Privatinstitutionen skal leve op til, de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet.
Institutionen skal som mål sætte sig en opdragelse i overensstemmelse med landsforeningen Frie børnehaver og fritidshjems formålsparagraf: En opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling. Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene.
Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for, at fremme tolerance og medmenneskelighed.

§ 3
Bestyrelsen

Stk. 1
Privatinstitutionen ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en institutionsleder, der varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse. Desuden er det privatinstitutionens bestyrelse, der fastsætter de pædagogiske principper for institutionen.

Stk. 2
Privatinstitutionsbestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 medlemmer er forældre til børn i institutionen, 1 medlem er medarbejderrepræsentant og 1 medlem er lokalforeningsudpeget.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.
Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 3
Forældrene vælges på et forældremøde for 2 år af gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.

Stk. 4
Valget afholdes 1 gang årligt i april måned. Valget bekendtgøres med minimum 14 dages varsel. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til valget.

Stk. 5
Hver familie har 1 stemme pr. barn i institutionen. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f. eks. plejeforældre.

Stk. 6
Forældre kan kun være medlem af bestyrelsen så længe de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden.
Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 7
Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2 årig periode. Valget finder sted i april måned, umiddelbart før valg til forældrebestyrelse. Desuden vælges der en suppleant for medarbejderrepræsentanten.
Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.
Lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant.

Stk. 8
På det første kommende møde efter valg til forældebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

Stk. 9
Der afholdes mindst 4 møder årligt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning med mindst 14 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.

Stk. 10
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig.

Stk. 11
Over møderne føres referat der underskrives af de til mødet fremmødte medlemmer.

Stk. 12
Bestyrelsen er driftsherre.
Bestyrelsen påser, at privatinstitutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for privatinstitutionens ledelse og drift.

Stk. 13
Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende institutionens formue og vedtægtsændringer.

Stk. 14
Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Ansættelse af øvrige personaler er delegeret til den daglige leder i samråd med bestyrelsen
Afskedigelse af øvrige medarbejdere skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 15
Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over privatinstitutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører privatinstitutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 4
Bestyrelsens ansvar og kompetence

Stk. 1
Lederen udarbejder hvert år en virksomhedsplan for det kommende års pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i forældrebestyrelsen inden årets udgang. Ét eksemplar tildeles bestyrelsen til orientering.

Virksomhedsplanen skal omhandle:
• Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning
• Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper
• Mål og handleplan for forældresamarbejdet
 

§ 5
Tavshedspligt

Stk. 1
Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

Stk. 2
Det er bestyrelsens opgave, at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

§ 6
Økonomi

Stk. 1
Privatinstitutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Privatinstitutionens regnskab føres af landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor.


Stk. 3
Eventuelt overskud skal anvendes til forbedringer i privatinstitutionen.

§ 7
Lederens ansvar og kompetence

Stk. 1
Lederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af privatinstitutionen.

Stk. 2
Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan.
Lederne skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.
Den pædagogiske læreplan indgår i virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen afrapporteres én gang årligt til Hjørring Kommune. Læreplanen godkendes af Hjørring Kommune.

Stk. 3
Lederen er ansvarlig for, i samarbejde med Hjørring Kommune, at gennemføre sprogstimulering jf. § 4a i folkeskoleloven.

Stk. 4
Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert tredje år.

§ 8
Personaleforhold

Stk. 1
Leder og souschef i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger i øvrigt Hjørring kommunes godkendelseskriterier.
Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.

Stk. 2
Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og de faglige organisationer.


Stk. 3
Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser samt straffeattest og børneattest.

Stk. 4
Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§ 9
Åbningstid

Stk. 1
Privatinstitutionen har åbent alle hverdage fra kl. 6.30 – 16.45. Fredag dog fra kl. 6.30 – 16.00. Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.
Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.
Eventuel beslutning om lukkedage kan træffes af bestyrelsen. (Privatinstitutionen har pasningsforpligtelse, hvis der er behov herfor).

Stk. 2
Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen.

§ 10
Optagelse i institutionen

 

Stk. 1
Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.
Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.


Stk. 2
Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Optagelse i privatinstitutionen sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin.

§ 11
Opsigelse/udmeldelse

 

Stk. 1
Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. eller til den 15. i måneden.

Stk. 2
Opsigelse fra privatinstitutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.
Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

§ 12
Forældrebetaling


Stk. 1
Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2
Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Stk. 3
Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

§ 13
Tilsyn


Stk. 1
Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter de retningslinier der fremgår af godkendelseskriterierne.

§ 14
Hæftelse

Stk. 1
Privatinstitutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning.
Privatinstitutionen hæfter selv for de aftaler m. v. den har indgået, efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 15
Ophør

Stk. 1
Beslutning om opløsning af institutionen tages af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning i bestyrelsen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Hjørring Kommune.

Vrensted, den 19. april 2011

 

For Bestyrelsen:

 

________________________________ ___________________________
Formand Næstformand


________________________________ ___________________________
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Forældrevalgt bestyrelsesmedlem


_________________________________ ___________________________
Bestyrelsesmedlem udpeget af foreningen Medarbejderrepræsentant